Patiëntendossier

Om de patiënt zo goed mogelijk te behandelen is het wettelijk verplicht de gegevens over de behandeling op te nemen in een medisch dossier, ook wel status genoemd. Deze gegevens, die vaak zeer per­soon­lijke informatie bevatten, hebben wij nodig om een zo opti­maal mogelijke zorg te verlenen. Zo kan een handchirurg bijvoor­beeld geen goede dia­gnose stellen zonder uw medische achtergrond te kennen. Deze gegevens worden in The Hand Clinic opgenomen in een elektronisch patiëntendossier (EPD). De verwerking van deze gegevens is gebonden aan regels volgens de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG). Tevens is de regelgeving inzake de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst van toepassing (WGBO). De handchirurgen en teamleden die bij uw behandeling betrokken zijn kunnen (gedeelten van) uw dossier inzien, afhankelijk van hun bevoegdheden. Voor uw dossier hanteert The Hand Clinic de algemene bewaartermijn voor patiëntengegevens zoals is aangegeven in de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst.

U heeft altijd het recht om uw dossier in te zien of u kunt vragen om een afschrift van (een gedeelte van) uw dossier. De dossiers blijven echter eigendom van The Hand Clinic. Wilt u gegevens inzien of een afschrift hebben dan kunt u dit schriftelijk bij de behandelend handchirurg aanvragen. U mag alleen uw eigen gegevens inzien en/of opvragen. Wilt u gegevens inzien of opvragen van een ander (partner, familielid, kind boven de 16 jaar) dan is (schriftelijke) toestemming nodig van die persoon. Gegevens inzien van iemand, die wilsonbekwaam is, kunnen worden ingezien door diens wettelijke vertegenwoordiger. U heeft het recht The Hand Clinic te verzoe­ken uw gegevens door te sturen naar een andere arts en/of medische in­stel­ling.

Als inzage van het patiëntendossier een ander doel dient dan medische behandeling, dan is uw uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming vereist.

The Hand Clinic verstrekt algemene patiëntgegevens aan de volgende externe instanties voor (wetenschappelijk) onderzoek en statistiek:

  • De Geneeskundige Hoofd Inspectie en Regionale Inspectie voor de Volksgezondheid
  • Het Centraal Bureau voor de Statistiek
  • Prismant
  • Zorgverzekeringen

Deze gegevens worden uitsluitend anoniem verstrekt, zodat deze niet direct herleidbaar zijn tot de individuele patiënt. The Hand Clinic is verplicht deze gegevens aan te leveren. Voor deze verschillende registraties zijn reglementen opgesteld waarin onder andere de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn opgenomen.

Klik hier voor een overzicht van de gegevens die in het patiëntendossier zijn opgenomen.