Rechten en plichten

De rechten en plichten van de patiënt en de zorgverlener zijn vastgelegd in de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst).

Een patiënt heeft het recht:

  • Op zorgvuldige zorg en behandeling, aangepast aan zijn toestand of ziekte, met:
    • behoud van verantwoordelijkheid voor het nemen van beslissingen
    • respect voor menselijke waardigheid
    • erkenning van religieuze overtuiging of levensbeschouwing
    • eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
  • Op vertrouwelijke behandeling van zijn gegevens;
  • Op duidelijke informatie, die
    • van belang is om zijn toestand te kunnen beoordelen.
    • hem voldoende inzicht verschaft om te kunnen beslissen of hij een bepaald onderzoek of bepaalde behandeling wil ondergaan; hierbij horen inlichtingen over mogelijke risico’s en alternatieve behandelwijzen;
  • Om al dan niet in te stemmen met een behandeling of onderzoek;
  • Om bedenktijd te vragen, voorstellen te overwegen en met anderen te overleggen;
   • Op een gesprek met een behandelend arts of andere voor zijn behandeling verantwoordelijke personen om een klacht in te dienen en deze behandeld te zien.

Plichten patiënt

U heeft als patiënt naast rechten ook plichten:

  • Duidelijk en volledig informeren van de medische hulpverlener zodat deze een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven;
  • Het opvolgen van de adviezen van de hulpverlener binnen redelijke grenzen;
  • Betalen van de instelling of hulpverlener, meestal via uw zorgverzekering.

Rechten zorgverlener

  • Een hulpverlener heeft het recht om zijn eigen beslissingen te nemen; hij hoeft niet zonder meer te doen wat een patiënt of andere zorgverlener hem vraagt. Zijn eigen deskundigheid en overtuiging spelen daarbij een grote rol;
  • Is de zorgverlener van mening dat een bepaalde behandeling medisch niet noodzakelijk is, dan mag hij weigeren deze uit te voeren.

Plichten zorgverlener

  • Het verlenen van goede zorg;
  • Het kennen van de rechten van zijn patiënten.

De WGBO is een onderdeel van het Burgerlijk Wetboek.  De gehele wettekst kunt u lezen op de website van de overheid.

Privacy

In het kader van onderzoek en behandeling geeft u informatie over uzelf aan de behandelend handchirurg en aan andere teamleden. Zij hebben geheimhoudingsplicht om de persoonlijke levenssfeer van de patiënt te beschermen. Dit geldt ook voor niet-medische zaken.