Rechten en plichten

De rechten en plichten van de patiënt en de zorgverlener zijn vastgelegd in de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst).

Rechten patiënt

Een patiënt heeft het recht:

 • Op zorgvuldige zorg en behandeling, aangepast aan zijn toestand of ziekte, met:
  • behoud van verantwoordelijkheid voor het nemen van beslissingen,
  • respect voor menselijke waardigheid,
  • erkenning van religieuze overtuiging of levensbeschouwing,
  • eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
 • Op vertrouwelijke behandeling van zijn gegevens;
 • Op duidelijke informatie, die:
  • van belang is om zijn toestand te kunnen beoordelen,
  • hem voldoende inzicht verschaft om te kunnen beslissen of hij een bepaald onderzoek of bepaalde behandeling wil ondergaan; hierbij horen inlichtingen over mogelijke risico’s en alternatieve behandelwijzen;
 • Om al dan niet in te stemmen met een behandeling of onderzoek;
 • Om bedenktijd te vragen, voorstellen te overwegen en met anderen te overleggen;
 • Op een gesprek met een behandelend arts of andere voor zijn behandeling verantwoordelijke personen om een klacht in te dienen en deze behandeld te zien.

Plichten patiënt

U heeft als patiënt naast rechten ook plichten:

 • Duidelijk en volledig informeren van de medische hulpverlener zodat deze een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven;
 • Het opvolgen van de adviezen van de hulpverlener binnen redelijke grenzen;
 • Betalen van de instelling of hulpverlener, meestal via uw zorgverzekering.

Rechten zorgverlener

 • Een hulpverlener heeft het recht om zijn eigen beslissingen te nemen; hij hoeft niet zonder meer te doen wat een patiënt of andere zorgverlener hem vraagt. Zijn eigen deskundigheid en overtuiging spelen daarbij een grote rol;
 • Is de zorgverlener van mening dat een bepaalde behandeling medisch niet noodzakelijk is, dan mag hij weigeren deze uit te voeren.

Plichten zorgverlener

 • Het verlenen van goede zorg;
 • Het kennen van de rechten van zijn patiënten.

De WGBO is een onderdeel van het Burgerlijk Wetboek.  De gehele wettekst kunt u lezen op de website van de overheid.

Privacy

In het kader van onderzoek en behandeling geeft u informatie over uzelf aan de behandelend handchirurg en aan andere teamleden. Zij hebben geheimhoudingsplicht om de persoonlijke levenssfeer van de patiënt te beschermen. Dit geldt ook voor niet-medische zaken.
Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf dat moment gelden in alle landen van de Europese Unie dezelfde privacyregels. Meer informatie over ons privacystatement kunt u hier lezen.