Veelgestelde vragen

Zie de veelgestelde vragen hieronder voor antwoord op uw vragen. Als u een vraag heeft die u niet in de lijst vraag en antwoord terugvindt, kunt u uw vraag ook e-mailen naar info@thehandclinic.nl. Vragen per e-mail worden – indien mogelijk – binnen 2 werkdagen beantwoord.

The Hand Clinic is makkelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Tevens is er een mindervalide toilet (miva) aanwezig.

Ja, voor een consult met een van onze handtherapeuten of handchirurgen, kunt u vanuit uw huis beeldbellen. Hiertoe gebruiken wij het beveiligde systeem WeSeeDo. Een beschrijving hoe dit in zijn werk gaat, kunt u hier lezen.

Ja, u kunt met ons op een veilige manier mailen via ZorgMail. Een uitgebreide beschrijving hoe dit in zijn werk gaat, kunt u hier lezen.

Nee, alle ingrepen door de handchirurgen worden vergoed door de basisverzekering. Echter moet u altijd rekening houden met uw eigen risiko dat de verzekeraars verplicht bij alle verzekerden in rekening moeten brengen.

Nee, handtherapie is niet verplicht, maar wordt zeer aangeraden, omdat het optimale eindresultaat na een ingreep bereikt wordt wanneer specifieke oefeningen en/of oefenspalken worden gebruikt.

Dit kan meerdere oorzaken hebben:

 1. U heeft geen verwijsbrief van een huisarts of medisch specialist. Zorgverzekeraars zijn sinds 2012 heel strict in het toepassen van deze regel.
 2. U heeft ons verzocht de nota naar uzelf te sturen in plaats van naar de zorgverzekeraar. Met alle zorgverzekeraars zijn verschillende tarieven afgesproken en voor de nota’s die direct door de patiënt worden betaald gelden weer andere tarieven. Wanneer u een nota naar de zorgverzekeraar opstuurt met het onjuiste tarief, zal de zorgverzekeraar deze niet vergoeden.
 3. U heeft meer handtherapie behandelingen gebruikt dan op uw polis wordt vergoed. Standaard is 10 uur ergotherapie op de basisverzekering vergoed, maar iedere polis is anders. De behandelingen die boven het maximale te vergoeden aantal uitkomen, moet u zelf betalen.

Omdat de overheid de willekeur van declareren wilde indammen, heeft zij besloten dat alle zorginstellingen vanaf 2012 met het zgn. DOT systeem moeten werken.
Vroeger werden de losse verrichtingen gefactureerd, later werden de verrichtingen volgens diagnosen gegroepeerd in DBC’s (diagnose behandel codes) en nu is het DOT systeem geïntroduceerd voor de betaling van behandelingen.
DOT (‘DBC’s op weg naar transparantie’) is het traject om te komen tot een verbeterd declaratiesysteem voor ziekenhuizen. Het verbeterde declaratiesysteem is op 1 januari 2012 in werking is getreden. De declarabele prestaties worden uitgedrukt in DBC-zorgproducten. De ruim 30.000 DBC’s zijn vervangen door 4.400 verbeterde DBC-zorgproducten.

Helaas is het systeem hierdoor zeker niet transparanter geworden voor de patiënt. Hieronder trachten wij dit verder uit te leggen: Het tarief van een DBC-zorgproduct is opgedeeld in een kostencomponent en een honorariumcomponent.

De kostencomponent betreft de gemiddelde kosten die voor het zorgproduct gemaakt worden:

 • Omdat de 30.000 DBC’s zijn gereduceerd tot 4.000 DBC-zorgproducten, betekent dit dat verschillende DBCs (ook al gemiddelden van verschillende verrichtingen bij een specifieke diagnose) zijn gegroepeerd in één DBC zorgproduct. Deze DBCs zijn niet allemaal even duur en de werkelijke kosten van de bij een specifieke patiënt uitgevoerde diagnose met verrichtingen kunnen hoger of lager zijn dan de gemiddelde kosten van het DBC zorgproduct.
 • Voor ieder handchirurgische DBC-zorgproduct stelt de zorgverzekeraar jaarlijks het tarief met The Hand Clinic in onderhandelingen vast. Uiteraard houden de partijen hierbij rekening met de mix van DBCs in ieder DBC-zorgproduct.
 • De kostencomponent dekt de ziekenhuiskosten en de kosten van het ondersteunende personeel.
 • De honorariumcomponenten van de DBC-zorgproducten zijn berekend aan de hand van het Budgettair Kader Zorg (BKZ), het aantal FTE medisch specialisten in heel Nederland en de gemiddeld bestede tijd van een specialist aan een DBC-zorgproduct. De honoraria zijn per DBC zorgproduct vastgesteld door de overheid. Deze vormt de vergoeding voor de medisch specialisten.

Dit werkt in de praktijk als volgt

 • De specialist legt de door hem uitgevoerde verrichtingen en de hierbij horende diagnose vast in het facturatiesysteem.
 • Deze verrichtingen kunnen pas na een door de overheid vastgestelde tijd naar de Grouper worden gestuurd. De Grouper is een black-box van de overheid. Deze bepaalt welke DOT (dus welk DBC zorgproduct) bij de opgegeven verrichtingen hoort en of het zorgproduct al dan niet kan worden afgesloten en gefactureerd. Dit afgeleide product is trouwens onafhankelijk van de diagnose. Indien het zorgproduct kan worden afgesloten, wordt deze DBC zorgcode in het declaratiesysteem van de zorgaanbieder vastgelegd, waarbij er geen mogelijkheid is deze aan te passen.
 • Vervolgens factureert de zorgaanbieder dit zorgproduct via het Vecozoportaal aan de verzekeraar. Dit gebeurt op een vastgesteld protocol. Dit is ook waarom wij geen papieren kopieën van facturen aan patiënten kunnen sturen, omdat alle facturen elektronisch versleuteld zijn verzonden (de zorgverzekeraar is verplicht de verzekerde de informatie van het factuur te verstrekken).
 • De zorgverzekeraar controleert bij ontvangst van de elektronische facturen of de gedeclareerde prijzen niet afwijken van de afgesproken prijzen.

Samenvattend

 • De klinieken en ziekenhuizen voeren het zorgverzekerdenbeleid van de overheid uit.
 • De kliniek kan alleen die prijzen voor DBC zorgproducten factureren die de zorgverzekeraars met de kliniek hebben afgesproken.
 • Verder vindt de afleiding van DOT DBC volledig plaats buiten de invloedsfeer van zorgaanbieders in een externe grouper.
 • Voor meer info, zie www.dezorgnota.nl.

Om zeker te stellen dat de betaling geen probleem wordt, verzoeken wij patiënten die een operatieafspraak maken en niet of in het buitenland zijn verzekerd om een voorschot voor de operatie te betalen. De medisch administratief medewerkster zal u in dat geval verdere informatie verstrekken.

De zorgverzekeraars zijn heel streng betreffende de verwijzing door een Nederlandse huisarts of medisch specialist. Indien er geen verwijsbrief is met de code van een Nederlandse verwijzer, vergoedt de zorgverzekeraar uw behandeling niet. Mogelijk kunt u met uw zorgverzekeraar hierover afspraken maken. Indien u hierover afspraken maakt met uw zorgevrzekeraar, hebben wij sowieso een brief met een AGB van de verwijzer nodig – mogelijk kan de verzekeraar die dan aan u verstrekken.

Indien u dit pas achteraf regelt, kan dit tot vervelende situaties met uw zorgverzekering leiden (zie ook boven bij de vraag waarom betaalt de verzekering mijn papieren nota niet)!